خط و خشگیری(لیسه گیری)و نانو پولیش بدنه بصودت تخصصی تضمینی در محل (بعد)